تاثیر شرایط نگهداری بر کیفیت آب گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر شرایط نگهداری (دما، زمان و نوع بسته‌بندی) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های آب گوجه فرنگی تولیدی در سه دمای 4، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد در دو نوع بسته‌بندی (دوی پک[1] و بطری) مدت یک و سه ماه نگهداری شدند. نتایج حاصل از آزمون‌ها (تغییرات pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث، و بار میکروبی) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در کیفیت آب گوجه فرنگی‌های بسته‌بندی شده در بطری یا دوی پک مشاهده نشد. اما زمان و دمای نگهداری اثر معنی‌داری روی ویژگی‌های میکروبی و ارزش غذایی (میزان ویتامین ث) آب گوجه فرنگی داشتند. ثابت شد نمونه‌های نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به‌مدت یک ماه بهترین کیفیت را نشان دادند.

عنوان مقاله [English]

Effect of storage conditions on the quality of tomato juice

چکیده [English]

Present study examined the effect of storage conditions (packaging type, storage temperature and time) on physicochemical and microbial properties of tomato juice. Samples were stored for one and three months in two packaging types (bottle and doypack) at 4, 25 and 35oC. Results obtained from testes (pH changes, acidity, solid soluble content, vitamin C content, and microbial load) showed that no significant differences are observed in the quality of both kinds of tomato juice packed. However duration and temperature of storage have significant effects on microbial specification and nutrition value (vitamin C content) of tomato juice. It proves that samples were stored at 4˚C for a period of one month had the best quality.