بررسی تأثیر هم‌زدن و همگن‌سازی روی میزان دو فاز شدن دوغ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

دوغ به‌دلیل وجود ترکیباتی نظیر پروتئین‌ها بعد از تولید و در طول نگهداری به‌صورت دو فاز درآمده و ظاهری ناخوشایند پیدا می‌کند. بنابراین، در پ‍‍‍‍‍ژوهش حاضر سعی شد تا تأثیر عامل‌های مکانیکی شامل هم‌زدن و همگن‌سازی در میزان دو‌ فاز شدن دوغ بررسی گردد. برای این منظور، تأثیر عامل‌های مکانیکی شامل ترکیب شدت و مدت هم‌زدن در 4 سطح (سرعت چرخشی 9000 و 11000 دور در دقیقه به‌مدت 30 ثانیه و 2 دقیقه)، همگن‌سازی در 9 سطح فشاری (0، 20، 50، 80، 100، 120، 150، 180 و 200 بار) و ترکیب این دو عامل روی دو فاز شدن دوغ ایرانی (3/59 درصد آب، 7/0 درصد نمک و 40 درصد ماست) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هر دو عامل هم‌زدن و همگن‌سازی دو فاز شدن دوغ را نسبت به شاهد افزایش دادند، ولی در این میان تأثیر هم‌زدن محسوس‌تر از همگن‌سازی بود (01/0P<). در ضمن، اثر ترکیبی این دو عامل روی میزان دو فاز شدن بیش‌تر از اثر تکی آن‌ها بود. گرانروی دوغ‌ها هم با انجام اعمال مکانیکی به نصف مقدار اولیه کاهش یافت.

عنوان مقاله [English]

Influence of Shear Stirring and Homogenization on Serum Separation of Doogh

چکیده [English]

During storage, serum separation is a major defect that affects the market share of Doogh. Therefore, in the present study the effects of high shear stirring and homogenization, as major operation units, on the stability was investigated. To do so, Dooghs were stirred at various speeds and time scales (9000 rpm and 11000 rpm for 30 s and 2 min), homogenized at different pressures (0, 20, 50, 80, 100, 120, 150, 180 and 200 bar), as well as treated at combined conditions of agitation and homogenization (9000 rpm, 1 min; 11000 rpm, 1 min; 100 and 200 bar) and their effects on serum separation of Iranian Doogh (59.3% water, 0.7% salt and 40% yoghurt) were studied. Our results revealed that shear stirring and homogenization could significantly increase serum separation in comparison with control where the effect of stirring speed was more pronounced (P<0.01). Moreover, the influence of their combination was considerablely higher than their effects in a single form. In addition, following all these treatments the apparent viscosity reduced and a significant increase in serum separation perceived.