مدل‌سازی خشک شدن لایه نازک زردآلو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، رفتار خشک شدن برگه دو رقم زردآلو در خشک‌کن لایه نازک آزمایشگاهی براساس مدل‌های ریاضی خشک شدن مورد استفاده در منابع مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در چهار سطح دمایی 40، 50، 60 و 70 درجه سلسیوس و سرعت هوای 2 متر بر ثانیه انجام گرفت. 9 مدل ریاضی خشک شدن بر داده‌های آزمایشگاهی برازش داده شد. ثابت‌ها و ضرایب مدل‌ها با هم مقایسه شدند. تمام مدل‌های ریاضی خشک شدن براساس سه شاخص آماری مربع کای ()، ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها (RMSE) و ضریب تعیین ()، با هم مقایسه شدند. طبق نتایج به‌دست آمده مدل میدیلی و همکاران منحنی سینتیک خشک شدن زردآلو را با شاخص آماری،و  به‌ترتیب برابر 999338/0، 0000456087/0 و 00651363/0 برای رقم قوامی و 999372/0، 0000347/0 و 005775/0 برای رقم نصیری نسبت به مدل‌های دیگر بهتر برآورد کرد.

عنوان مقاله [English]

Modeling of thin layer drying of apricot

چکیده [English]

In this research the thin layer drying behavior of apricot (cv. GHAVAMI and NASIRY) at temperatures of drying air of 40, 50, 60 and 70 ºC and at drying air velocity of 2 ms-1 was studied. In order to select the best drying curve equation, 9 different thin layer drying models were fitted to the experimental data and were compared according to their coefficient of determination (R2), reduced chi-square () and root mean square error (). According to the results, Midilli et al. models could satisfactorily describe the drying curve of apricot with R2, and of 0.999338, 0.0000456087 and 0.00651363 for cv. GHAVAMI and 0.999372, 0.0000347 and 0.005775 for cv. NASIRY, respectively.