بررسی اثر میزان رطوبت بر ویژگی‌های فیزیکی میوه سنجد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این مطالعه برخی از ویژگی‌های فیزیکی میوه سنجد به‌عنوان تابعی از محتوای رطوبتی محصول، در دامنه 48/30-75/5 درصد (بر پایه خشک) مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی‌های فیزیکی مورد بررسی در این مطالعه شامل ابعاد محوری میوه، وزن هزاردانه، مساحت سطح، شاخص کرویت، جرم مخصوص توده محصول، جرم مخصوص حقیقی، تخلخل، سرعت حد، زاویه لغزش و ضرایب اصطکاک ایستایی بر سطوح مختلف بودند. میانگین طول، عرض، ضخامت و وزن هزاردانه در رطوبت 75/5 درصد به‌ترتیب 11/18، 56/12، 2/12 میلی‌متر و 102 گرم به‌دست آمد. متوسط قطر هندسی، مساحت سطح، کرویت، جرم مخصوص حقیقی، تخلخل، زاویه لغزش و سرعت حد با افزایش رطوبت در دامنه رطوبتی ذکرشده به‌ترتیب 01/14-68/13 میلی‌متر، 31/616-62/587 میلی‌مترمربع، 03/76-57/75 درصد، 25/936-12/854 کیلوگرم بر مترمکعب، 8/54-42/48 درصد، 5/32-5/26 درجه و 82/6-1/6 متر بر ثانیه افزایش یافت. برعکس، جرم مخصوص توده محصول از 52/440 کیلوگرم بر مترمکعب در رطوبت 75/5 درصد به 12/423 کیلوگرم بر مترمکعب در رطوبت 48/30 درصد کاهش یافت. همچنین، ضرایب اصطکاک ایستایی سنجد روی سطوح شیشه، استیل زنگ نزن و چوب چند لایه به‌ترتیب از 286/0 تا 356/0، 344/0 تا 419/0، 305/0 تا 375/0 افزایش یافت.

عنوان مقاله [English]

Investigation of moisture content effect on physical properties of Russian olive fruit (Elaeagnus angustifolia L.)

چکیده [English]

This study was conducted to investigate some moisture-dependent engineering properties of Russian olive fruit including fruit dimensions, one thousand seed mass, surface area, sphericity, bulk and true density, angle of sliding and static friction coefficient against different surfaces. The physical properties of Russian olive fruit were evaluated as a function of moisture content in the range of 5.75-30.48% d.b. The average length, width, thickness and one thousand seed mass were 18.11 mm, 12.56 mm, 12.2 mm and 102 g, respectively at moisture content of 5.75% d.b. The geometric mean diameter and sphericity increased from 13.68 to 14.01 mm and 75.57 to 76.03% as moisture content increased from 5.75 to 30.48% d.b., respectively, while bulk density decreased from 440.52 to 423.12 kgm−3 in the same moisture range, true density increased from 854.12 to 936.25 kgm−3, and the corresponding porosity increased from 48.42 to 54.8%. As the moisture content increased from 5.75 to 30.48% d.b., the angle of sliding, terminal velocity and surface area were found to increase from 26.5 to 32.5º, 6.1 to 6.32 ms-1 and 587.62 to 616.31 mm2, respectively. The static coefficient of friction increased on three structural surfaces namely, glass (0.286-0.356), stainless steel (0.344-0.419) and plywood (0.305-0.375) in the moisture range from 5.75 to 30.48% d.b.