بهینه‌سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: به‌دلیل نگرانی‌هایی که در ارتباط با ایمنی و جنبه‌های وابسته به سلامتی آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی وجود دارد آنتی-اکسیدان‌های طبیعی مورد توجه محققین می‌باشند. در سال‌های اخیر، توجه گسترده به استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی منجر به تحقیقاتی در زمینه‌ی بررسی قابلیت آنتی‌اکسیدانی پپتید‌های فعال بیولوژیک از پروتئین‌های منابع جانوری یا گیاهی شده است. پپتید‌های زیست فعال به‌عنوان اجزاء پروتئینی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در ساختار پروتئین اصلی غیرفعال بوده و پس از آزاد شدن توسط هیدرولیز آنزیمی، عملکردهای فیزیکوشیمیایی متعددی از جمله فعالیت آنتی‌اکسیدانی از خود بروز می‌دهند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی این پپتیدهای زیست‌فعال به توانایی آن‌ها در مهار رادیکال‌های آزاد، عمل به‌عنوان شلاته کننده‌ی فلزات و جلوگیری از اکسیداسیون چربی نسبت داده شده‌اند.
مواد وروش‌ها: دراین پژوهش از روش آماری سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی شرایط فرآیند هیدرولیز پروتئین آب پنیر با استفاده از آنزیم آلکالاز استفاده شد. فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق دما، زمان و نسبت آنزیم به سوبسترا بودند که برای رسیدن به بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی این متغییرها درمحدوده‌ی دمای 55-43 درجه سانتی‌گراد، زمان 173-60 دقیقه و مقدار آنزیم90 -40 (واحد آنسون بر کیلوگرم پروتئین) انتخاب شدند. آزمایشات بر اساس طرح مرکب مرکزی انجام شد.
یافته‌ها: شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین میزان ظرفیت مهار رادیکال‌های آزاد سوپراکسید شامل دمای 2/47 درجه سانتی‌گراد، زمان 02/104 دقیقه و نسبت آنزیم به سوبسترای 85/96 (واحد آنسون بر کیلوگرم پروتئین) به‌دست آمد . تحت این شرایط میزان مهار رادیکال-های آزاد سوپراکسید 44/63 % حاصل شد. ضریب رگرسیون (R2) حاصل برای مدل ارائه شده (از نوع درجه دوم)
سابقه و هدف: به‌دلیل نگرانی‌هایی که در ارتباط با ایمنی و جنبه‌های وابسته به سلامتی آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی وجود دارد آنتی-اکسیدان‌های طبیعی مورد توجه محققین می‌باشند. در سال‌های اخیر، توجه گسترده به استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی منجر به تحقیقاتی در زمینه‌ی بررسی قابلیت آنتی‌اکسیدانی پپتید‌های فعال بیولوژیک از پروتئین‌های منابع جانوری یا گیاهی شده است. پپتید‌های زیست فعال به‌عنوان اجزاء پروتئینی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در ساختار پروتئین اصلی غیرفعال بوده و پس از آزاد شدن توسط هیدرولیز آنزیمی، عملکردهای فیزیکوشیمیایی متعددی از جمله فعالیت آنتی‌اکسیدانی از خود بروز می‌دهند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی این پپتیدهای زیست‌فعال به توانایی آن‌ها در مهار رادیکال‌های آزاد، عمل به‌عنوان شلاته کننده‌ی فلزات و جلوگیری از اکسیداسیون چربی نسبت داده شده‌اند.
مواد وروش‌ها: دراین پژوهش از روش آماری سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی شرایط فرآیند هیدرولیز پروتئین آب پنیر با استفاده از آنزیم آلکالاز استفاده شد. فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق دما، زمان و نسبت آنزیم به سوبسترا بودند که برای رسیدن به بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی این متغییرها درمحدوده‌ی دمای 55-43 درجه سانتی‌گراد، /0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of different factors affecting antioxidant activity of whey protein hydrolysate by response surface methodology

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Sadeghi Mahoonak
  • Mehran Alami
  • Mohamad Ghorbani
چکیده [English]

Background and objectives: Due to safety concerns and health aspects over the use of synthetic antioxidants, the natural antioxidant compounds are considered by researchers. In recent years a great deal of attention for application of natural antioxidants, has led to studies in investigation of antioxidative or bioactive potential of hydrolysates peptides from plant or animal sources. Bioactive peptides are considered specific protein fragments that are inactive within the sequence of the parent protein, after they are released by enzymatic hydrolysis, they may exert various physiological functions such as antioxidative activity. Antioxidant activity of bioactive peptides can be attributed to their radical scavenging, metal ion chelation and inhibition of lipid peroxidation properties of peptides.
Materials and methods: In the present study, response surface methodology was used to optimize hydrolysis conditions for preparing protein hydrolysate from the wey protein, using Alcalase. The investigated factors were temperature (43-55°C), time (60-173 min) and enzyme/substrate ratio (40-90 AU/Kg protein) to achieve maximum antioxidant activity. Experiments were designed according to the central composite design.
Results: The optimal conditions to achieve the highest superoxide free radical scavenging capacitywas, temperature (47/2 °C), time (104/02 min) and enzyme/ substrate ratio (96/85 AU/Kg protein).Under these conditions superoxide free radical scavenging capacity was 63/44 %. Regression coefficient for the model (Quadratic type) was, 0.989 ,The values indicated the high accuracy of the model to predict the reaction conditions considering different variables.Background and objectives: Due to safety concerns and health aspects over the use of synthetic antioxidants, the natural antioxidant compounds are considered by researchers. In recent years a great deal of attention for application of natural antioxidants, has led to studies in investigation of antioxidative or bioactive potential of hydrolysates peptides from plant or animal sources. Bioactive peptides are considered specific protein fragments that are inactive within the sequence of the parent protein, after they are released by enzymatic hydrolysis, they may exert various physiological functions such as antioxidative activity. Antioxidant activity of bioactive peptides can be attributed to their radical scavenging, metal ion chelation and inhibition of lipid peroxidation properties of peptides.
Materials and methods: In the present study, response surface methodology was used to optimize hydrolysis conditions for preparing protein hydrolysate from the wey protein, using Alcalase. The investigated factors were temperature (43-55°C), time (60-173 min) and enzyme/substrate ratio (40-90 AU/Kg protein) to achieve maximum antioxidant activity. Experiments were designed according to the central composite design.
Results: The optimal conditions to achieve the highest superoxide free radical scavenging capacitywas, temperature (47/2 °C), time (104/02 min) and enzyme/ substrate ratio (96/85 AU/Kg protein).Under these conditions superoxide free radical scavenging capacity was 63/44 %. Regression coefficient for the model (Quadratic type) was, 0.989 ,The values indicated the high accuracy of the model to predict the reaction conditions considering different variables. Background and objectives: Due to safety concerns and health aspects over the use of synthetic antioxidants, the natural antioxidant compounds are considered by researchers. In recent years a great deal of attention for application of natural antioxidants, has led to studies in investigation of antioxidative or bioactive potential of hydrolysates peptides from plant or animal sources. Bioactive peptides are considered specific protein fragments that are inactive within the sequence of the parent protein, after they are released by enzymatic hydrolysis, they may exert various physiological functions such as antioxidative activity. Antioxidant activity of bioactive peptides can be attributed to their radical scavenging, metal ion chelation and inhibition of lipid peroxidation properties of peptides.
Materials and methods: In the present study, response surface methodology was used to optimize hydrolysis conditions for preparing protein hydrolysate from the wey protein, using

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Whey Protein"
  • "Response Surface Methodology (RSM)"
  • " Antioxidant activity"
  • "enzymatic hydrolysis"
1. Ovissipour, M.R. AbedianKenari, A.
Motamedzadegan, A. and Nazari, R.M.
2010. Optimization of Enzymatic
Hydrolysis of Visceral Waste Proteins
of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares).
Food and Bioprocess Technology. 5:
696-705. 2. Vioque, J., Clemente, A., Pedroche, J.,
Yust, M.M., and Millgn, F. 2001.
Obtencion aplicaciones de hidrolizados
proteicos. Grasas y Aceites. 52: 132-
136. 3. Bougatef, A., Hajji, M., Balti, R.,
Lassoued, I., Triki-Ellouz, Y., and Nasri,
M. 2009. Antioxidant and free radical
scavenging activities of smooth hound
(Mustelus mustelus) muscle protein
hydrolysates obtained by gastrointestinal
proteases. Food Chemistry. 114:1198–
1205. 4. Pena-Ramos, E.A., and Xiong, Y.L.
2007. Antioxidant activity of soy protein
hydrolyzates in a liposomial system.
Food Science. 67:2952–2956. 5. Sakanaka, S., and Tachibana, Y.
2006.Active oxygen scavenging activity
of egg-yolk protein hydrolysates and
their effects on lipid oxidation in beef
and tuna homogenates. Food Chemistry.
95:243-249. 6. Marcuse, R. 1960. Antioxidative effect
of amino-acids. Nature. 186:886–887. 7. Hattori, M., Yamaji-Tsukamoto, K.A.,
Kumagai, H., Feng, Y., and Takahashi,
K. 1998. Antioxidative activity of
soluble elastin peptides. Agricultural
and Food Chemistry. 46:2167–2170. 8. Hwang, J.Y., Shyu, Y.S., Wang, Y.T.,
and Hsu, C.K. 2010. Antioxidative
properties of protein hydrolysate from
defatted peanut kernels treated with
esperase. Food Science and Technology.
43:285–290. 9. Revilla, E., Maria, C.S., Miramontes, E.,
Bautista, J., Garcia-Martinez, A., and
Cremades, O. 2009. Nutraceutical
composition, antioxidant activity and
hypocholesterolemic effect of a watersoluble enzymatic extract from rice
bran. Food Research International.
42:387–393. 10.Megias, C., Pedroche, J., Yust, M.M.,
Giron-Calle, J., Alaiz, M., and Millan, F.
2008. Production of copper-chelating
peptides after hydrolysis of sunflower
proteins with pepsin and pancreatin.
Food Science and Technology. 41:
1973–1977. 11.Liu, J.R., Chen, M.J., and Lin, C.W.
2005. Antimutagenic and antioxidant
properties of milk kefir and soy milkkefir. Agricultural and Food Chemistry.
53:2467–2474. 12.Nagai, T., Suzuki, N., Tanoue, Y., Kai,
N., and Nagashima, T. 2007.
Antioxidant and antihypertensive
activities of autolysate and enzymatic
hydrolysates from yam (Dioscorea
opposit aThunb.) ichyoimo tubers. Food
and Agriculture Environment. 5: 64–68. 13.Sakanaka, S., and Tachibana, Y. 2006.
Active oxygen scavenging activity of
egg-yolk protein hydrolysates and their
effects on lipid oxidation in beef and
tuna homogenates. Food Chemistry. 95:
243-249. 14.Wachtel-Galor, S., Szeto, Y.T.,
Tomlinson, B., and Benzie, I.F. 2004.
Ganoderma lucidum (‘Lingzhi’); acute
and short-term biomarker response to
supplementation. International Food
Science and Nutrition. 55:75–83. 15.Sheih, I.C, Wu, T.K., and Fang, T.J.
2009. Antioxidant properties of a new
antioxidative peptide from algae protein
waste hydrolysate in different oxidation
systems. Bioresource Technology.
100:34193425. 16.Tang, C.H., Peng, J., Zhen, D.W., and
Chen, Z. 2009. Physicochemical and
antioxidant properties of buckwheat
(Fagopyrum esculentum Moench)
protein hydrolysates. Food Chemistry.
115:672–678. 17. Cross, K.J., Huq, N.L., Palamara, J.E.,
Perich, J.W., and Reynolds, E.C. 2005.
Physicochemical characterization of
casein phosphopeptide amorphous
calcium phosphate nano complexes. The
Journal of Biological Chemistry.
280:15362–15369. 18.Gauthier, S.F., Pouliot, Y., and SaintSauveur, D. 2006. Immunomodulatory
peptides obtained by the enzymatic
hydrolysis of whey proteins.
International Dairy. 16: 11.1315–1323. 19.Mendis, E., Rajapakse, N., and Kim,
S.K. 2005. Antioxidant properties of a
radicals scavenging peptide purified
from enzymatically prepared fish skin
gelatin hydrolysate. Agricultural and
Food Chemistry. 53:581–587. 20.Zhong, F., Liu, J., Ma, J., and
Shoemaker, C.F. 2007. Preparation of
hypocholesterol peptides from soy
protein and their hypocholesterolemic
effect in mice. Food Research
International. 40:661677. 21.Je, J.Y., Lee, K.H., Lee, M.H., and
Ahn, C.B. 2009. Antioxidant and
antihypertensive protein hydrolysates
produced from tuna liver by enzymatic
hydrolysis. Food Research
International.42:1266–1272. 22.Saito, K., Jin, D.H., Ogawa, T.,
Muramoto, K., Hatakeyama, E., and
Yasuhara, T.2003.Antioxidative
properties of tripeptide libraries
prepared by the combinatorial
chemistry. Journal of Agricultural and
Food Chemistry. 51:3668–3674. 23.Walzem, R.L., DiUard, C.J., and
German, J.B. 2002. Whey components:
millennia of evolution create
functionalities for mammalian nutrition:
what we know and what we may be over
lookins. Jouranlof Crif Rev Food
SeiNwir. 42:353-375. 24.Ha, E., and Zeniel, M.B. 2003.
Functional properties of whey, whey
components, and essential amino acids:
mechanisms underlying health benefits
for active people. The Journal of
Nutritional Biochemistry.14:251-258. 25.Giménez, B., Aleman, A., Montero, P.,
and Gomez-Guillén, M.C. 2009.
Antioxidant and functional properties of
gelatin hydrolysates obtained from skin
of sole and squid. Food Chemistry.
114:976-983. 26.Sumaya-Martinezl, T., Castillo-Morales,
A., Favela-Torres, E., Huerta-Ochoa1,
S., and Prado-Barragan, L.A. 2005. Fish
protein hydrolysates from gold carp
(Carassius auratus). A study of
hysolysis parameters using response
surface methodology. Journal of the
Science of Food and Agriculture. 85:
98-104. 27.Diniz, F., M., and Martin, A.M. 1996.
Use of response surface methodology to
describe the combined effect of pH,
temperature and E/S ratio on the
hydrolysis of dog fish
(Squalusacanthias) muscle. Food
Science and Technology. 31:419-426. 28.Aspmo, S.I., Horn, S.J., and Eijsink,
V.G.H. 2005. Enzymatic hydrolysis of
Atlantic cod (Gadusmorhua L.) viscera.
Process Biochemistry. 40:1957–1966. 29.Taheri, A., AbedianKenari, A.,
Motamedzadegan, A., and HabibiRezaei, M. 2011b. Poultry By-Products
and Enzymatic Hydrolysis:
Optimization by Response Surface
Methodology Using Alcalase® 2.4L.
International Journal of Food
Engineering. 7:1556-3758. (In Persian) 30.AOAC. Official methods of analysis
(18th ed.). 2005. Association of Official
Analytical Chemists.Washington, DC. 31.AOAC. Official methods of analysis
(18thed.). 2000. Association of Official
Analytical Chemists .Washington, DC. 32.Marklund, S., and Marklund, G. 1974.
Involvement of the superoxide anion
radical in the autoxidation of pyrogallal
and a convenient assay for superoxide
dismutase. European Journal of
Biochemistry.47:469-474. 33.Bezerra, M.A., Santelli, R.E., Oliveira,
E.P., Villar, L.S., and Escaleira, L.A.
2008. Response surface methodology
(RSM) as a tool for optimization in
analytical chemistry. Talanta 76:965977. 34.Taheri, A. 2011a. Antioxidative
properties of rainbow sardine
(Dussumieria acuta) protein
hydrolysate: optimization using
response surface methodology.
International Food CongressNovel
Approaches in Food Industry, May 26-
29. 39-43. 35.Rajapakse, N., Mendis, E., Byun, H.G.,
and Kim, S.K. 2005. Purification and in
vitro antioxidative effects of giant squid
muscle peptides on free radicalmediated oxidative systems. Nutritional
Biochemistry. 16:562-569. 36.Chabeaud, A., Dutournie, P., Guerard,
F., Vandanjon, L., and Bourseau, P.
2009. Application of Response Surface
Methodology to Optimise the
Antioxidant Activity of a Saithe
(Pollachiusvirens) Hydrolysate. Marine
Biotechnology. 11:445–455. 37.MehreganNikoo, A.R.
SadeghiMahoonak, A.R. Ghorbani, M.
Taheri, A. and Alami, M. 2012.
Optimization of different factors
affecting antioxidant activity of crucian
carp (Carassiuscarassius) protein
hydrolysate by response surface
methodology. Electronic journal of food
processing and preservation 5:1.95-110
(In Persian). 38.Xie, Z., Huang, J., Xu, X., and Jin, Z.
2008. Antioxidant activity of peptides
isolated from alf alfa leaf protein
hydrolysate. Food Chemistry. 111:366–
370. 39.Guerard, F., Guimas, L., and Binet, A.
2002.Production of tuna waste
hydrolysates by a commercial neutral
protease preparation. Molecular
Catalysis B: Enzymatic, 20:489–498.