بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مربی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر

4 استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

در این پژوهش خشک کردن جعفری با استفاده از سه روش خشک کردن با هوای داغ (در دماهای50، 60 و 70 درجه ‏سانتی‌گراد‏)، مایکروویو (در توان‌های 90، 180، 360، 600 و 900 وات) و روش ترکیبی هوای داغ-‏‎ ‎مایکروویو انجام شد. ‏انتخاب سطوح بهینه برای خشک کردن در روش ترکیبی، با بررسی آزمایشات کیفی نمونه‌های خشک شده صورت گرفت. ‏همچنین 8 مدل ریاضی بر داده‌های آزمایش برازش داده شد و کیفیت برازش آنها‎ ‎مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه ‏نتایج آن‌ها نشان داد مدل پیج برای تخمین تغییرات رطوبت و توصیف رفتار خشک شدن جعفری مناسب است. همچنین ‏بررسی فرآیند خشک کردن ترکیبی و آزمایشات کیفی محصول نهایی حاصل از آن نشان داد این روش می‌تواند تا مقدار ‏قابل توجهی باعث بهبود پارامترهای کیفی مثل رنگ، جذب مجدد آب، مقدار ویتامین ث و کاهش زمان خشک شدن ‏جعفری شود. نتایج نشان داد که دمای خشک کن هوای داغ و توان مایکروویو بر سرعت خشک شدن جعفری اثر مهمی ‏دارند و با افزایش دما و توان خشک کن، زمان خشک شدن کاهش می یابد. طولانی‌ترین زمان فرآیند خشک شدن جعفری ‏در خشک کردن با هوای داغ و در دمای 50 درجه سانتی‌گراد‏ مشاهده شد که 420 دقیقه به طول انجامید. این زمان در ‏فرآیند خشک کردن ترکیبی باعث کاهش 43/66% در زمان خشک شدن جعفری نسبت به خشک کردن با هوای داغ 50 ‏درجه سانتی‌گراد‏ گردید.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

optimization of drying process of parsley using the combination of hot air and microwave methods

نویسندگان [English]

  • M. N. 1
  • M. K. 2
  • amir daraey garmakhany 3
  • M. B. 4
چکیده [English]

In this study, parsley was dried using three drying methods: hot air (50, 60 ‎and 70 ºc), microwave (90, 180, 360, 600 and 900 W) and a combination of ‎hot air – microwave (60ºc and 360w). Selection of the optimum levels for ‎drying in combination method took place with quality tests of dried ‎samples. The drying data of parsley with hot air and microwave methods ‎was fitted with eight models: page, Newton, Henderson and Pabis, ‎logarithmic, Midilli et al., two-term exponential, Verma et al and Wang and ‎Singh. Results showed that page model have the best description for drying ‎belongs of parsley. The checking the combination process and the ‎qualitative testing of the final product showed that using of the microwave ‎energy as the final drying process leads to many different and favorable ‎aspects. This method can significantly improve the quality parameters such ‎as color, rehydration, and the amount of vitamin C and also it reduces the ‎drying time of parsley. Longest drying time of parsley was in drying with ‎hot air at 50 ºc that which lasted 420 minutes. This time, in combination ‎drying process in order was reduce the 43‎‏.‏‎66% in drying time of parsley ‎than drying with hot air in 50 ºc.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • parsley
  • combination drying
  • modeling‎