مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

خشک کردن مواد غذایی می¬تواند اثرات منفی بر ویژگی¬های کمی و کیفی این محصول¬ها از جمله میزان تخلخل و چگالی ظاهری داشته باشد. لذا، به منظور بهبود این ویژگی¬ها، می¬توان از فن¬آوری¬های جدید استفاده کرد. در این پژوهش، تغییرات چگالی ظاهری طی خشک¬کردن انگور پیش¬تیمار¬¬شده با امواج فراصوت به مدت 10، 20 و 30 دقیقه و کربوکسی متیل سلولز در سه غلظت 1/0، 2/0 و 3/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور خشک¬کردن دانه¬های انگور، از یک خشک¬کن تونلی آزمایشگاهی استفاده شد و چگالی ظاهری نمونه¬ها در طی خشک¬کردن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که چگالی ظاهری نمونه¬های انگور، با افزایش زمان فراصوت و کاهش غلظت کربوکسی متیل سلولز، افزایش می¬یابد. در ادامه نیز، مدل¬سازی چگالی ظاهری، توسط مدل¬های موجود در منابع و مدل¬های پیشنهادی در این پژوهش، صورت گرفت و یکی از مدل¬های پیشنهادی (مدل 6 جدول 2)، به عنوان مناسب¬ترین مدل پیش¬بینی¬کننده تغییرات چگالی ظاهری در انگور هنگام خشک¬کردن انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Apparent Density during Drying of Grapes Pretreated with Ultrasound and Carboxymethyl Cellulose

نویسندگان [English]

  • Monavar Tahmasebi-Pour
  • Jalal Dehghannya
  • Seiied-Sadegh Seiiedlou-Heris
  • Babak Ghanbarzadeh
University of Tabriz
چکیده [English]

Drying foodstuffs can have negative effects on quantitative and qualitative characteristics of the products, including porosity and bulk density. Therefore, novel technologies can be used to improve these characteristics. In this study, apparent density changes during drying grapes pretreated with ultrasound for 10, 20 and 30 minutes, and carboxymethyl cellulose (CMC) at three concentrations of 0.1, 0.2 and 0.3 percent was evaluated. In order to dry the grapes, a tunnel dryer was used and the samples apparent density was calculated during drying. The results showed that apparent density of the grape samples is increased with increasing ultrasound time and decreasing CMC concentration. Furthermore, apparent density was modeled through existing models in the literature as well as the models proposed in this study. One of the proposed models (Model 6, Table 2) was selected as the most appropriate model to predict changes in the apparent density of the grapes during drying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Raisin"
  • "Volumetric changes"
  • "Edible coating"