پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی

3 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Predictions of apple bruise volume by using RBF artificial Neural network and comparison it with regression

نویسندگان [English]

  • S. Z. 1
  • A. R. 2
  • M. E. 3
  • M. S. 1
1
2
3